O projekte

Projekt "Život z pôdy" je spoločný prístup 9 partnerov z 9 európskych krajín. Prostredníctvom na mieru šitého, open-source a testovaného vzdelávania chcú podporovať miestnu udržateľnosť, vidiecke komunity a zraniteľné cieľové skupiny. Partnerstvo reprezentuje všetky geografické časti Európskej únie a rôznych neformálnych a formálnych pedagógov pôsobiacich v poľnohospodárstve, záhradníctve, v oblasti životného prostredia. Ich cieľovými skupinami sú deti, študenti stredných a vysokých škôl ako aj zraniteľné skupiny vidieckeho a mestského obyvateľstva, rovnako ako nezamestnaní, dôchodcovia, väzni, vlastní zamestnanci a učitelia, školitelia, pedagógovia zapojení do vzdelávania dospelých a mládeže.

 

Celkovým cieľom projektu je: zvýšenie zručnosti a schopnosti zraniteľných skupín ľudí byť nezávislý, zamestnateľný, aktívny a konkurencieschopný v snahe mať a žiť udržateľný, plodný a obohacujúci život.

Špecifické ciele

Tréneri

Zvýšiť zručnosti a schopnosti trénerov, učiteľov, školiteľov a zástupcov miestnych samospráv v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania.

Nástroje

Vyvinúť inovatívne učebné a vyučovacie nástroje, ktoré naplnia ciele projektu a poslúžia potrebám trénerov a učiacich sa v oblasti sociálnych podnikov.

Výstupy

Projekt sa zameriava na výrobu 3 intelektuálnych výstupov: Sprievodca najlepšími praktikami, modulárny výcvikový kurz a testovacie semináre pre demonštráciu efektívnosti a využiteľnosti učebných nástrojov. Prostredníctvom krátkodobých školiacich mobilít trénerov projekt predpokladá aktívnu účasť 200 študentov (60 vlastní zamestnanci partnerov, 60 pedagógov, učiteľov a miestnych aktivistov a najmenej 60 študentov vysokých a stredných skôl a najmenej 20 ľudí zapojených do aktivít demonštračných lokalít). Projekt bude organizovaný formou pracovných balíkov, ktorých manažment bude prebiehať prostredníctvom rôznych partnerov projektu. Projektové aktivity v týchto pracovných balíkoch sú zamerané predovšetkým na dizajn, prípravu, testovanie a šírenie učebných nástrojov ( sprievodcovia, modulový výcvikový kurz a testovacie miesta pre praktické hodnotenie vzdelávacích nástrojov). Za účelom zdieľanie znalostí, rozvíjania svojich zručností a vytvártania partnerstva a trvalých vzťahov, projekt bude organizovať 3 typy nadnárodných vzdelávacích a výučbových aktivít:

Aktivity

Tréning trénerov

Tréning trénerov a vzdelávačov prostredníctvom študijných ciest a na základe deklarovaných potrieb

Miestne tréningy

Miestne tréningy (zmiešané skupiny personálu a užívateľov) realizovaných skúsenými trénermi partnerov

Tréningy

Skúsení tréneri partnerov poskytnú na mieru šité vzdelávanie na troch testovacích miestach

V rámci projektu budú organizované rôzne platformy šírenia vedomostí, medzi nimi 3 diseminačné semináre pre šírenie vzdelávacích nástrojov), a záverečná konferencia pre šírenie informácií a zvyšovanie povedomia. Výsledky projektu budú preukázané a testované zvýšenie zručností trénerov, pedagógov a činností zapojených organizácií v oblasti vzdelávania dospelých. Ďalším výsledkom je príprava modulárneho kurzu, ktorého cieľom je ovplyvniť európsky vzdelávací priestor. Posledný výsledok sa týka dopadu projektu: osvedčené postupy sa pretavia do iniciatív malého rozsahu, pri použití a testovaní výstupov projektu čím sa dosiahne hospodárska a sociálna udržateľnosť.