O projektu

Projekt Life from Soil (Život z půdy) je projekt spolupráce devíti partnerů z devíti různých evropských zemí. Společně chtějí podpořit trvalou udržitelnost, venkovské komunity a ohrožené skupiny obyvatel pomocí na míru připravených a otestovaných vzdělávacích nástrojů. Devět partnerů projektu reprezentuje všechny geografické části Evropské Unie a zároveň různorodé formální i neformální neziskové spolky aktivní v zemědělství, zahradnictví a ekologii. Cílovými skupinami jejich každodenní činnosti jsou děti, středoškolští i univerzitní studenti, skupiny znevýhodněných venkovských i městských obyvatel, nezaměstnaní, senioři, vězni, ale i jejich vlastní zaměstnanci a učitelé a lektoři celoživotního vzdělávání a vzdělávání dětí a mládeže.

 

Celkový cíl projektu: Zlepšení vědomostí a dovedností ohrožených skupin obyvatel, aby byli soběstační, zaměstnatelní, aktivní, konkurenceschopní ve svém snažení a mohli žít trvale udržitelný, bohatý a prospěšný život.

Specifické cíle

Lektoři

Zvýšení znalostí a schopností lektorů a učitelů formálního i neformálního vzdělávání a zaměstnanců a představitelů místních samospráv

Nástroje

Vyvinutí inovativního edukativního souboru, který naplní celkový cíl projektu a uspokojí potřeby na vzdělávání v oblasti sociálního podnikání

Výstupy

Projekt bude mít 3 intelektuální výstupy: příručku obsahující příklady dobré praxe a případové studie, modulární vzdělávací kurz a praktické vyhodnocení vzdělávacích nástrojů po pilotním otestování. Prostřednictvím krátkodobých studijních pobytů zaměstnanců a lektorů je předpokládáno zapojení minimálně 200 osob (60 vlastních zaměstnanců partnerů projektu, 60 učitelů, lektorů a místních aktérů, 60 středoškolských a vysokoškolských studentů a 20 aktivních účastníků pilotního testování).

Organizace projektu bude probíhat pomocí tzv. pracovních balíčků, z nichž každý z nich bude mít na starosti některý z partnerů. Aktivity v rámci jednotlivých pracovních balíčků jsou zaměřeny primárně na návrh, přípravu, testování a šíření intelektuálních výstupů. Aby mohlo dojít k co nejpřínosnějšímu sdílení vědomostí a know-how, osvojení si nových dovedností a vzniku trvalého partnerství a přátelství, budou v rámci projektu průběžné pořádány 3 typy mezinárodních vzdělávacích aktivit:

Aktivity

Školení trénerů

Školení zaměstnanců i cílových skupin v místě týmem odborníků partnerských organizací

Místní školení

Školení na míru na třech vybraných lokalitách – demonstračních místech

Školení na míru

Školení na míru na třech vybraných lokalitách – demonstračních místech

Výstupy a myšlenky projektu budou šířeny mezi odbornou i neodbornou veřejnost různými formami, zejména však prostřednictvím dvou workshopů a závěrečné konference. Projekt významně přispěje ke zvýšení znalostí lektorů a učitelů pracujících v celoživotním vzdělávání y vytvoří příručku s příklady dobré praxe a modulární kurz cílící na evropské vzdělávací instituce. V dlouhodobějším výhledu napomohou výstupy projektu k dosažení ekonomické a sociální udržitelnosti.